Privacyverklaring Anita Neppelenbroek

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), 29 januari 2021.

Anita Neppelenbroek hecht waarde aan de privacy en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Anita Neppelenbroek is de Functionaris Gegevensbescherming van AN-NE, hierna te noemen ‘AN-NE of ik’.

Contactgegevens

Adres: Carlierstraat 50, 8919 BC Leeuwarden
Website: www.anitaneppelenbroek.nl
E-mail: contact@anitaneppelenbroek.nl
Telefoonnummer: +316 2505 0229

Verwerking persoonsgegevens

AN-NE verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je aan mij verstrekt in correspondentie en/of telefonisch
 • Als je minderjarig bent: ook de NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders.

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onderstaande bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die je verstrekt tijdens de intake verwerk ik:

 • Je thuis- en werksituatie
 • Je gezondheid en eventuele klachten
 • Gegevens over je verleden
 • En andere persoonlijke gegevens die je aan mij verstrekt.

Doel verwerking persoonsgegevens

Je persoonsgegevens verwerk ik voor de volgende doelen:

 • Om je te bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen
 • Het afhandelen van de betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclame
 • In verband met wettelijke verplichtingen zoals de gegevens voor de belastingaangifte of in verband met de WGBO – wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Jouw dossier – WGBO

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht van de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In het dossier worden ook gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn. En de gegevens die ik, indien nodig en na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik zal altijd vooraf toestemming aan je vragen als ik bij onderstaande personen of instanties informatie opvraag. Of als zij informatie van jou bij mij opvragen.

 • huisarts of specialist
 • ouders
 • collega therapeuten of waarnemer
 • alle anderen

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
 • als jouw behandelende therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in jouw dossier
 • jouw persoonsgegevens niet langer bewaar dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijnen die hier voor gelden.

Wettelijke geheimhoudingsplicht – beroepsgeheim

De gegevens uit jouw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • voor een andere behandelaar, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Verwerkers

AN-NE verstrekt jouw gegevens uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

AN-NE werkt met webbouwer: Wecomm. Hoasingspartij: Mijn Domein. Nieuwsbriefprovider Mailchimp. AN-NE gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen om analyses te doen van websitebezoekers : Google Analytics en Facebook analyse tools. Bij beide partijen gelden hun algemene voorwaarden als verwerkingsovereenkomst. De gegevens worden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij deze partijen gelden hun algemene voorwaarden als verwerkingsovereenkomst.

Cookies

AN-NE gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Omdat ik me aan de wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) heb te houden en een bewaarplicht heb, kan je medisch dossier niet zonder meer verwijderd worden.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AN-NE. En je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@anitaneppelenbroek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. AN-NE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Beveiliging persoonsgegevens

AN-NE neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via contact@anitaneppelenbroek.nl.

AN-NE heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL).

Wijziging privacyverklaring

AN-NE behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.